Search
  Salgs og leveringsbetingelser
 
 

AGEMAs ALMINDELIGE BETINGELSER FOR KONSULENTBISTAND

 

1.        Anvendelse og gyldighed

Enhver ydelse, herunder udvikling, rådgivning og undersøgelser, leveres, uanset om AGEMA ApS (herefter benævnt ”AGEMA”) fungerer som hoved- eller underleverandør, i henhold til disse ”Almindelige betingelser for konsulentbistand” (december 2005). For levering af ydelsen gælder sekundært AGEMAs til enhver tid gældende almindelige salgs- og leveringsbetingelser på de områder, der er uomtalt i disse Almindelige betingelser for konsulentbistand.

Kundens angivelse af særlige eller generelle vilkår i udbudsmateriale, ordre, accept, købsbetingelser, m.v. anses ikke som en fravigelse af disse vilkår, med mindre AGEMA skriftligt har accepteret fravigelserne.

 

2.        AGEMAs ydelser

AGEMA skal levere de specificerede konsulentydelser samt levere forskellige serviceydelser i forbindelse hermed, jfr. særskilt aftale herom (herefter benævnt ”aftalen”). AGEMA er berettiget til at lade sine forpligtigelser i henhold til aftalen udføre af underleverandør.

Såfremt der i en af AGEMA foreslået løsning indgår software eller andet, hvortil AGEMA ikke har rettighederne, indgås separat aftale mellem Kunden og tredjemand herom.

Konsulentbistanden udføres, medmindre andet er skriftligt aftalt, indenfor normalt arbejdstid som er mandag til fredag kl. 8.00 – 16.30, fredage dog 8.00 – 15.30, bortset fra helligdage, 1. maj, Grundlovsdag, nytårsaftensdag samt juleaftensdag.

 

3.        Kundens medvirken

Kunden er forpligtet til at stille de for opgavens løsning nødvendige oplysninger og andet materiale til rådighed for AGEMA.

Til at forestå kontakten med AGEMA skal Kunden udpege en nærmere angivet medarbejder, til hvem enhver henvendelse vedrørende aftalen skal rettes.

Den af Kunden udpegede medarbejder skal være berettiget til at indgå bindende aftaler på Kundens vegne.

AGEMA er berettiget til at anvende faciliteter og medarbejdere hos Kunden i det omfang, AGEMA finder dette nødvendigt, og Kunden er forpligtet til vederlagsfrit at stille disse til rådighed for AGEMA.

Kunden er ved projekter, der efter AGEMAs skøn er af længerevarende karakter, forpligtet til for egen regning at lade AGEMAs konsulenter deltage i Kundens interne og eksterne uddannelsesprogrammer samt afdelingsmøder mv. Kunden skal med 7 arbejdsdages skriftligt varsel informere AGEMA om tid og sted for afholdelse af uddannelsesprogrammer eller afdelingsmøder mv.

 

4.        Persondataloven

Kunden er ansvarlig for at persondatalovens bestemmelser, herunder bestemmelserne om sikkerhed, overholdes, og kan ikke gøre AGEMA ansvarlig herfor.

 

5.        Vederlag

Såfremt der ikke er indgået anden skriftlig aftale herom, beregnes AGEMAs vederlag på grundlag af den tid, der er medgået til løsningen af opgaven i overrenstemmelse med de gældende timesatser i henhold til den enhver tid gældende prisliste. Der betales fuldt vederlag for rejsetid. Arbejde udenfor nævnte arbejdstid vederlægges med dobbelt timesats.

Alle prisangivelser er eksklusive moms og andre afgifter.

 

6.        Udlæg

Udover det i pkt. 5 nævnte vederlag har AGEMA krav på godtgørelse af alle udlæg, der afholdes i forbindelse med løsningen af opgaven, herunder udgifter til transport, ophold og forplejning.

 

7.        Betalingsbetingelser

Såfremt der ikke er truffet anden skriftlig aftale herom, faktureres de afholdte udlæg og AGEMAs vederlag bagud hver 14. dag for den i de forgangne 14 dage anvendte tid. Fakturaen forfalder pr. fakturadato.

Betaling skal ske jf. aftale.

Ved overskridelse af betalingsfristen svarer Kunden rente med 1,5% pr. påbegyndt måned af den forfaldne saldo fra senest rettidige betalingsdato og indtil beløbet er krediteret AGEMAs konto i AGEMAs pengeinstitut.

 

8.        Klippekort

Ved klippekort forstås Kundens køb af et større antal konsulenttimer til den enhver tid gældende prisliste der betales kontant forud med fradrag for den aftalte rabat. Når AGEMA har ydet konsulentbistand til Kunden, fratrækker AGEMA det beløb fra klippekortet, der modsvarer AGEMAs vederlag. Udlæg kan efter AGEMAs beslutning enten fratrækkes klippekortet eller faktureres særskilt. Et klippekort gælder fra Kundens betaling. Kunden kan aldrig kræve ubrugte klip tilbagebetalt, og et klippekort kan ikke overdrages til tredjemand.

 

9.        Hemmeligholdelse

AGEMA er på Kundens anmodning herom forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som AGEMA modtager vedrørende Kundens virksomhed.

Kunden forpligter sig til at hemmeligholde enhver oplysning vedrørende AGEMA, med mindre oplysningen generelt er tilgængelig for tredjemand.

Parternes hemmeligholdelsesforpligtigelser vedvarer efter at andre dele af aftalen er ophørt.

 

10.     Levering af ydelser

Levering af AGEMAs konsulentbistand (herefter benævnt ”ydelsen”) anses for sket, når AGEMA har anvendt tid i forbindelsen med ydelsen, uanset om det leverede indeholder mindre fejl og mangler.

Ethvert af AGEMA meddelt leveringstidspunkt er anslået efter bedste skøn og er ikke bindende for AGEMA, med mindre det i skriftlig aftale udtrykkeligt er specificeret, at der er tale om en fast leveringstid for hele ydelsen eller delelementer af denne.

Er der aftalt et fast leveringstidspunkt, er AGEMA berettiget til om nødvendigt at forlænge leveringstiden med indtil 10 arbejdsdage regnet fra udløbet af den faste leveringsdato.

Overskrider AGEMA den forlængede leveringstid, er Kunden berettiget til konventionalbod fra udløbet af den forlængede leveringstid. Konventionalboden udgør 0,5% beregnet af den del af den aftalte købesum, som dækker den ydelse, der er omfattet af forsinkelsen for hver hele uge, forsinkelsen varer.

Konventionalboden kan ikke overstige 10% af den aftalte købesum for den forsinkede ydelse. Overskrider AGEMA den forlængede leveringstid med mere end 45 arbejdsdage, er Kunden berettiget til at ophæve aftalen.

Vælger Kunden at ophæve aftalen, har Kunden alene ret til at få tilbagebetalt eventuelt allerede erlagt vederlag vedrørende den forsinkede ydelse, men ikke vederlag vedrørende andre ydelser, herunder udlæg, undersøgelser, uddannelse m.v.

Kunden kan ikke gøre andre misligeholdelsesbeføjelser gældende i anledning af den opståede forsinkelse, og er således afskåret fra at gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskader eller anden indirekte skade.

Forårsages AGEMAs forsinkelse af forhold, for hvilke Kunden er ansvarlig, herunder eksempelvis Kundens ændring af konfiguration eller kravspecifikation, forsinkelse med levering af tekniske specifikationer eller andre oplysninger, eller udskiftning af Kundens ansvarlige nøgleperson, udskydes AGEMAs leveringsfrist med det antal dage, som modsvarer den opståede forsinkelse med tillæg af det antal dage, der er nødvendige, indtil AGEMA har de fornødne ressourcer til at fortsætte / gennemføre af leverancen. Kan AGEMA som følge af Kundens forsinkelse ikke disponere over de interne ressourcer som forudsat, er AGEMA berettiget til at kræve vederlag for de medarbejdere, der var disponeret til levering af ydelsen hhv. de ekstraordinære ressourcer, som AGEMA har været nødt til at anvende som følge af forsinkelsen.

 

11.     Reklamation og mangler

Kunden er forpligtet til straks og senest ugedagen efter modtagelsen af ydelsen at foretage kontrol af ydelsen samt at undersøge denne for eventuelle mangler.

Konstaterer Kunden mangler, skal Kunden straks fremsende skriftlig reklamation indeholdende specifikation af den pågældende fejl og beskrivelse af fejlens konsekvens for Kundens benyttelse af det leverede. Reklameres der ikke rettidigt, er retten til at gøre mangler gældende bortfaldet.

Ethvert mangelkrav, uanset art, skal være gjort gældende inden for 12 måneder efter leveringstidspunktet. Undlader Kunden dette, kan Kunden ikke efterfølgende påråbe sig manglen.

AGEMAs ansvar for fejl og mangler er altid og i enhver situation begrænset til efter AGEMAs valg at foretage omlevering, afhjælpning eller at meddele Kunden et af AGEMA fastsat forholdsmæssigt afslag. Kunden kan således ikke kræve erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab, følgeskade eller andet indirekte tab.

AGEMA er uden ansvar for, om de af Kunden forventede resultater opnås, med mindre AGEMA skriftligt og udtrykkeligt har påtaget sig et sådant ansvar.

 

12.     Servicerapport

Hvor AGEMAs ydelse til Kunden er fast defineret i en skriftlig aftale, udarbejder AGEMA, når AGEMA finder dette nødvendigt, efter ydelsen i henhold til AGEMAs skøn er færdiggjort en afleverings- / servicerapport, som Kunden har pligt til at underskrive og returnere til AGEMA inden 7 dage efter fremsendelse heraf fra AGEMA.

Såfremt Kunden nægter at underskrive afleverings- / servicerapporten og Kunden ikke har reklameret over mangler i henhold til ovenstående retningslinier, jfr. pkt. 10, eller afleverings- / servicerapporten af anden grund ikke overgives til AGEMA inden for ovennævnte frist, anses den af AGEMA leverende ydelse som mangelfri i enhver henseende.

 

13.     Produktansvar

For produktansvar er AGEMA ansvarlig i henhold til de bestemmelser i produktansvarsloven, der ikke kan fraviges ved aftale. AGEMA fraskriver sig ansvar for produktskader på ethvert andet grundlag. Produktansvaret kan beløbsmæssigt ikke overstige dækningen på AGEMAs produktansvarsforsikring.

Kunden er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele AGEMA, såfremt Kunden bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det leverede, at tredjemand påstår, at der er indtrådt sådan en skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade.

I den udstrækning AGEMA måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er Kunden forpligtet til at holde AGEMA skadesløs i samme omfang, som AGEMAs ansvar er begrænset i henhold til nærværende pkt. 13.

 

14.     Begrænset hæftelse

I det omfang AGEMA måtte rådgive Kunden om dennes edb-konfiguration, opsætning m.v., sker dette uden ansvar for AGEMA.

AGEMA hæfter, uanset på hvilket grundlag et krav rejses og uanset graden af uagtsomhed, ikke for indirekte tab eller følgeskader som eksempelvis driftstab, avancetab, tab af data eller omkostninger i forbindelse med reetablering heraf, tab af goodwill, forvanskning af meddelelser, tab af forventet besparelse og lign. AGEMAs ansvar for ethvert tab eller skade er beløbsmæssigt begrænset til 25% af det beløb, Kunden har erlagt for den ydelse (eller mangel på samme), hvorpå kravet baseres. Uanset størrelsen af vederlaget for ydelsen, er AGEMAs samlede erstatningsansvar beløbsmæssigt maksimeret til kr. 250.000.

 

15.     Immaterielle rettigheder

AGEMA har alle rettigheder til resultaterne af ydelsen (herefter benævnt ”resultaterne”) eller er berettiget til at sublicensere disse på vegne af tredjemand. Kunden skal respektere AGEMAs / tredjemands rettigheder, og Kunden er ansvarlig for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af resultaterne til tredjemand. Kunden erhverver alene en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til resultaterne og må ikke foretage ændringer heri.

 

16.     Forbud mod ansættelse

Kunden forpligter sig til, under aftalens løbetid og ind til der er forløbet 24 måneder efter dennes ophør, ikke at ansætte eller på anden måde beskæftige AGEMAs eller til AGEMA eksternt knyttede konsulenter eller andet personale, der direkte eller indirekte har medvirket ved levering af AGEMAs ydelse(r) til Kunden. Ved Kundens overtrædelse af ovennævnte forbud forpligter Kunden sig til at betale en konventionalbod til AGEMA, der udgør kr. 100.000,00 for hver overtrædelse. Består overtrædelsen i opretholdelsen af en tilstand, foreligger der en overtrædelse for hver påbegyndt måned. Betaling af konventionalbod medfører ikke bortfald af ovennævnte forpligtigelse.

 

17.     Markedsføring

AGEMA er berettiget til i eget markedsføringsmateriale at anvende Kunden og det leverede som reference, herunder eventuelt med en kort beskrivelse af projektforløbet.

 

18.     Force majeure

AGEMA er ikke ansvarlig over Kunden, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandør, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som AGEMA ikke er direkte herre over. I dette tilfælde er AGEMA berettiget til at udskyde levering, indtil opfyldningshindringen er ophørt eller alternativt ansvarsfrit annullere aftalen helt eller delvist.

 

19.     Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem AGEMA og Kunden skal afgøres efter dansk ret. Førnævnte lovvalgsregel omfatter dog ikke dansk rets internationale privatretlige regler.

Tvisten skal efter AGEMAs valg afgøres med Sø- og Handelsretten, eller hvis denne ikke er kompetent –Københavns Byret, som rette værneting eller ved voldgift ved en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgift i overensstemmelse med ”Regler for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsretten skal have sæde i København. Uanset ovenstående kan AGEMA dog altid vælge at sagsøge Kunden ved dennes hjemting.